فيديو متميز

Fondazione Amen - Elaborazione del lutto

25 Jul 2022·Gestione del lutto·00:04:10

لعب
fondazioneamen
fondazioneamen
0

Fondazione Amen - Elaborazione del lutto

Imparare a gestire tutti i sentimenti di dolore e di sofferenza per la perdita di una persona cara, evitando così che questi, possano nel tempo agire contro noi stessi

شارك

فيلم والرسوم المتحركة استكشاف المزيد

alfassa
7 المشاهدات · منذ 8 الشهور